آخرین خبر/ زمان انتظار تمام شد
دیگر شعر غمگینی نخواهم نوشت
دیگر
شعر غمگینی نخواهم نوشت

کسی نمی‌آید
قرار نیست بیاید
دیگر
شعر نخواهم نوشت

از شهاب مقربین

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید