آخرین خبر/ کنفوسیوس می گوید: "بسیار کسان خوشبختی را در بالاتر از آدمی می جویند و گروهی در پایین تر از او ولی خوشبختی درست به قامت آدمی است".


زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید