آخرین خبر/ بعضی ها آنقدر به دیگران وفادارند که به خودشان خیانت میکنند ...


زائران غریب
گابریل گارسیا مارکز

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید