آخرین خبر/ این نهایت ناشکری است که آدم بخواهد همه نعمت هایی را که در اختیارش است فقط به خاطر این که آن چیزی را که میخواسته به دست نیاورده است نادیده بگیرد ...


همسران خوب
لوئیزا می آلکوتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید