آخرین خبر/ به نظر من آنچه درباره صفا و زیبایی چهره آدمی می گویند به لبخند او بستگی دارد.
اگر لبخند چهره ای را زیباتر کند، آن چهره زیباست.
و اگر لبخند در چهره ای اثر نگذارد، آن چهره صفا و زیبایی ندارد،
اما اگر لبخند صورت کسی را بدریخت و بد آمدنی کند، آن صورت از اصل زشت است ...!

کودکی و نوجوانی
لئو تولستوی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید