آخرین خبر/ کاری که در واقع برای رسیدن به صلح با آدم‌ها لازم است،
این است که بگذاری در هر شرایطی بساط شان را پهن کنند و در میان لاف و گزاف های احمقانه شان غلت بزنند!

سفر به انتهای شب
لویی فردینان سلین

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید