آخرین خبر/ در ما نمانده زانهمه شادی نشانه‌یی
ماییم و دلشکستگی ِ جاودانه‌یی

خاموش مانده معبد متروک سینه‌ام
دراو نه آتشی، نه ز گرمی نشانه‌یی

دامان دوستی ز چه برچیده ای ز ما؟
دانی که نیست آتش ما را زبانه‌یی

خندد بهار خاطر من، زانکه در دلم
هر لحظه می‌زند غمی ز نو جوانه‌یی

شد سینه، خانه ی پریان خیال تو
رقصد پری چو کس ننشیند به خانه‌یی

خفته است در تنم همه رگ‌های آرزو
ای پاسدار عشق؟ بزن تازیانه‌یی

چون بوی عود، از پی خودسوزی ی ِ شبم
مانَد سحر به دفتر سیمین ترانه‌یی

سیمین بهبهانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید