آخرین خبر/ هیچکس نمی تواند مالک غروب خورشید شود، آن طور که یک روز عصر باهم تماشایش کردیم.

بریدا
پائولو کوئلیو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید