آخرین خبر/ بهتر است با عقاید خودمان یک ابله سفیه باشیم تا این که با عقاید دیگران یک دانشمند به شمار آییم.

چنین گفت زرتشت
فریدریش نیچه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید