آخرین خبر/ یک آسمان پرنده رها روی شاخه‌ها،
در باغ بامداد.

یک آسمان پرنده،
سرگرم شستشو
در چشمه‌سار باد!
یک آسمان پرنده،

در بستر چمن
آزاد، مست، شاد...

از پشت میله‌ها،
بغضی به های های شکستم،
قفس مباد!

از فریدون مشیری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید