آخرین خبر/ می‌دانید، روزمرگی در نگاه اول، بیماری بی‌خطری به نظر می‌رسد، ولی ممکن است آسیب‌های بزرگی به افراد وارد کند: باعث شیوع مصیبت‌زندگی، سونامی ابهام روحی، بادهای مالیخولیایی فاجعه‌آمیز می‌شود. خیلی زود لبخند در معرض انقراض قرار می‌گیرد! نخندید، این حقیقت دارد! در ضمن، همه این‌ها هنوز بدون در نظر گرفتن اثر پروانه‌ای است. این پدیده هرچه بیشتر گسترش یابد، به افراد بیشتری آسیب می‌زند… روزمرگی‌ای که خوب مهار نشده باشد می‌تواند سطح اخلاق کشور را به طور محسوسی کاهش دهد.‌

رافائل ژیئوردانو
نقاش و مربی خلاقیت
ترجمه زیور ایزدپناه
نشر کتاب پارسه

نویسنده ِکتاب برای پرسش شخصیت اول داستان نکات مهمی را درباره رشد شخصی و خوشبختی بیان کند. کامیی در طول داستان با یک روزمره‌شناس آشنا می‌شود که به او کمک می‌کند از دام روزمرگی خلاص شود. شاید کتاب پاسخی برای شما برای رهایی از روزمرگی ها باشد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید