آخرین خبر/ آرزوهایت بلند بود
دست های من کوتاه
تو نردبان خواسته بودی
من صندلی بودم

با این همه
فراموشم مکن
وقتی که بر صندلیِ فرسوده ات نشسته ای
و به ماه فکر می کنی

از حافظ موسوی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید