آخرین خبر/ عشقی که در آن احترام نباشد عشق نیست و فرار از آن نه تنها شکست نیست، که بزرگترین پیروزی است.


با او برو
انیس لودیگ
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید