آخرین خبر/ به دو شیوه می توان دروغ گفت: می توان حرف هایی از خود ساخت. همچنین می توان حقیقت را با صدایی آرام، با خونسردی، مثل حرفی بین حرفهای دیگر، حرفهای کم اهمیت بیان کرد.

زن آینده
کریستین بوبنما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید