آخرین خبر/ زمانه وار اگر مـــی پسندیــَــــــم کر و لال

به سنگفرش تو این خـون تازه باد حـــــــلال

مجال شــــــکوه ندارم ولی ملالی نیست

که دوست جانِ کلام من است در همه حـال

قسم به تو که دگر پاسخی نخواهم گفت

به واژه ها که مرا بــــــــرده اند زیر ســـــوال

تو فصل پنجـــــــم عمر منی و تقویمــــم

به شوق توست که تکرار می شود هر سال

تو را ز دفتر حافــــــظ گرفته ام یعـــــــنی

که تا همیشه ز چشمت نمی نهم ای فـــال

مرا زدســــــت تو این جان بر لب آمده نیز

نهایتی ســــت که آســان نمی دهم به زوال

خوشا هر آنچه که تو باغ باغ می خواهی

بگو رسیده بیــــــفتم به دامـــــنت؟ یا کـــال؟

اگر چه نیســـتم -آری- بلـــور ؛ بارفتـــــن

مرا ولی مشکن ،گاه قیـــــمتی ست سفال

بیا عبــــــور کن از این پل تماشــــــــــایی

ببیــــن چگونه گذر کرده ام ز هر چـــه مـحال

ببین به جز تو که پــــامال دره ات شده ام

کـــدام قله نشــــــــــــین را نکرده ام پامال؟

تو کیســــــتی؟ که سفرکردن از هوایت را

نمــــی توانم؛ حتــــــی به بـــال های خیال


محمدعلی بهمنیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید