آخرین خبر/ تنها چیزی که تو زندگیم، به صورت تخصصی بهش تسلط دارم، انتخاب آدمای اشتباه برای دوست داشتنه!


مرگ در میزند
وودی آلن
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید