آخرین خبر/ «بزرگترها جهان را عادی می شمارند. خود را راحت به خواب خرگوشی زده اند و زندگی روزمره ی خود را ادامه می دهند. تو آنقدر به جهان عادت کرده ای که دیگر هیچ چیز برایت عجیب نیست.»
«این چرندها چیست می گویی؟»
«دارم می گویم همه چیز برای تو عادی شده است. این را می گویند جهل مرکب!»
«سوفی!! حق نداری این طور با من حرف بزنی.»
«بسیار خوب، طور دیگری می گویم. تو در ته موهای خرگوش سفیدی که از کلاه شعبده ی جهان بیرون آمده راحت لمیده ای. چند دقیقه ی دیگر سیب زمینی ها را می پزی. سپس روزنامه را می خوانی، نیم ساعتی چرت می زنی، سپس برنامه ی اخبار تلویزیون را تماشا می کنی!»

دنیای سوفی
یوستین گردر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید