آخرین خبر/ -فقط بیست سالم بود و از آن به بعد دیگر، درباره همه چیزم دیگران تصمیم گرفتند. در آن لحظه اشتباهی کردم، اشتباهی که توضیح دادنش مشکل است. غیر قابل درک است، اما لحظه ی تعیین کننده‌ی تمام زندگیم بود و دیگر هرگز نتوانستم به عقب برگردم.
-اشتباهی بازگشت ناپذیر در سن و سال جهالت!
-بله.
-در این سن و سال است که آدم‌ها ازدواج می کنند، اولین بچه‌شان را می‌آورند، شغل خودشان را انتخاب می کنند. یک روز خیلی چیزها را می‌فهمند و درک می کنند اما دیگر خیلی دیر است چون زندگیشان در دوره هایی شکل گرفته که مطلقا هیچ چیز نمی‌دانند.

جهالت
میلان کوندرا

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید