آخرین خبر/ نباید به هر کسی در زندگی خوشامد گفت. بعبارتی، طبق توصیه ی کنفوسیوس خودتان را با کسانی که به خوبی خودتان نیستند درگیر نکنید.


آدمهای سمی
لیلیان گلاس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید