آخرین خبر/ فیلسوف کسی است که می داند تا چه اندازه نادان است و این نادانی او را آزار می دهد بدین ترتیب وی هنوز داناتر از همه ی آن کسانی است که درباره ی دانش خود از چیزهایی که نمی دانند لاف می زنند.

«هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است.»
سقراط خود گفت: «یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.»

دنیای سوفی
یوستین گردر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید