آخرین خبر/ غمگین مشو عزیز دلم
مثل هوا در کنار توام
نه جای کسی را تنگ می کنم
نه کسی مرا می بیند
نه صدایم را می شنود
دوری مکن
تو نخواهی بود
من اگر نباشم.


شمس لنگرودی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید