آخرین خبر/یکی از مفاهیم کلیدی این کتاب که خواننده را به شکلی باورنکردنی متحول میسازد، پرداختن به مفهوم عمیق فانی بودن انسان، ارزشمند بودن روزها، لحظه ها و وقایع زندگی و بیهوده تلف نکردن فرصتها و توانها و ناچیز نشمردن قابلیتهای ناپایانیست که خداوند به انسان تقدیم کرده است.
این کتاب که در اصل زندگینامه ی خود نویسنده ( اروین یالوم، از مطرحترین روانپزشکان عصر حاضر ) به قلم خود او میباشد، چیزی بس فراتر از یک صرفا زندگینامه و بیوگرافیست. این کتاب که به گفتهٔ نویسنده آخرین کتاب او در سن ۸۷ سالگی اش میباشد، عصارهٔ وجودی کرم ابریشمیست که تبدیل به پروانه ای بی بدیل میشود. قدم برداشتن در کوچه پس کوچه های این زندگی، دست در دست او چشمان درون شما به مفاهیم و فلسفهٔ شگرف زندگی باز خواهد شد که باعث میشود پس از پایان آن دیگر شما هرگز فرد سابق نباشید.

اروین یالوم که در حال حاضر ساکن شمال کالیفرنیاست دارای کتابهای متعددی میباشد که در اغلب کشورهای جهان منجمله ایران ترجمه شده و دارای مخاطبان بیشماری در سراسر گیتی میباشد.
از جمله کتابهای او :
.

وقتی نیچه گریست
انسان فانی
خیره به خورشید نگریستن
دروغگویی روی مبل
مامان و مفهوم زندگی

.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید