آخرین خبر/ بدترین برده داران در قدیم آن هایی بودند که با بردگانشان مهربانی می کردند و در نتیجه نمی گذاشتند چهره هولناک برده داری بر کسانی که از این نظام رنج می کشند یا به آن می اندیشیدند آشکار شود.

تصویر دوریان گری
اسکار وایلد
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید