آخرین خبر/ وقتی آدم دندان نداشته باشد، آسان می تواند بگوید، بچه ها خجالت دارد گاز نگیرید ...

زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید