آخرین خبر/ خودِ معمولیت را پیدا کن
خودِ معمولیت را نشان بده!
به‌دنبال بهترین و برترین نباش تا از زندگیت و از هر آن چه داری لذت ببری
از خودِ معمولیت لذت ببر و به آن عشق بورز ...

الیف شافاک
ملت عشقما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید