آخرین خبر/ اگر از دورترین کرانه های فضا به زمین بنگریم به کوچکی ذره ی غبار خواهد بود .
دفعه ی بعد که کلمه ی انسانیت را می نویسی این را به یاد داشته باش ...


سفر در اتاق کتابت
پل استر

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید