آخرین خبر/ دیشب به خودم گفتم:
شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی‌آید، از بهاری می‌آید که فرا می‌رسد.

گیاه به روزهایى که رفته، نمی‌اندیشد، به روزهایى می‌اندیشد که می‌آید،
اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهدآمد، چرا ما انسان ها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آن چه می‌خواهیم، دست یابیم؟

نامه‌های عاشقانه‌ی یک پیامبر
جبران خلیل جبران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید