آخرین خبر/ به جاى کوشش براى نمردن باید زنده ماندن را آموخت.
زندگى کردن فقط نفس کشیدن نیست، زندگى یعنى فعالیت...

آن کس که بیشتر عمر کرده است، آن نیست که سال زیادترى داشته‌باشد، بلکه کسى است که طعم زندگى را بهتر چشیده است...

فلانى در صدسالگى زیر خاک رفته‌است ولى از روز تولد مرده بوده‌است!

امیل