آخرین خبر/ من اگر از شما صداقت و صمیمت می خواهم، اول باید خودم با شما صادق و صمیمی باشم ...

چشمهایش
بزرگ علویما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید