آخرین خبر/ بهاره کیان افشار روز خود را در اینستاگرام اینطور شروع کرد:

زندگی زمزمه پاک حیات ست میان دو سکوت زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست لحظه آمدن و رفتن ما ، تنهایی ست من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابیم. . .

سهراب سپهری


آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی