آخرین خبر/ وقتی تصمیم می گیری یک احساس را به سرانجامی به نام " ازدواج " برسانی، اولین حرکت مفید این است که از خودت بپرسی، آیا واقعاً باور داری که تا سنین پیری از سخن گفتن با این زن، لذت خواهی برد ؟

سخن گفتن و نه "همخوابگی" !
تمامی مسائل دیگر در ازدواج موقت و گذرا است ...
تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارند، می شود به عمر ارتباطشان امید داشت ...

کتاب انسانی، زیاده انسانی
فریدریش نیچه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید