آخرین خبر/ شمیم احمد از خطاطان خوب شبه قاره هند است که کار کتابت بزرگترین شاهنامه خطی جهان را در دست دارد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید