آخرین خبر/ خنده مسری ترین چیزی است که می شناسم و البته اندوه هم می تواند مسری باشد.
اما وحشت ماهیتی متفاوت دارد. وحشت به سادگی خنده و غم سرایت نمی کند. وحشت به تنهایی و در تنهایی به سراغ آدم می آید و عمل می کند.

دختر پرتقالی
یوستین گردر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید