آخرین خبر/ خنده شاید واکنشی به ناکامی‌ها باشد، درست مثل گریه؛ خنده مشکلی را حل نمی‌کند همان طور که گریه. آدمی وقتی می‌خندد یا میگرید که کار دیگری ازدستش برنمی‌آید!

گهواره گربه
کورت ونه گات

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید