آخرین خبر/ حتی اگر از عشق، سری خواسته بودم
از شوکت سیمرغ، پری خواسته بودم

خورشیدِ درخشان به کفم بود، ولی من
از شمع، دل شعله‌وری خواسته بودم

با عقل خود از عشق سخن گفتم و خندید
آری! خبر از بی‌خبری خواسته بودم

غیر از ضررم مشورتِ دوست نبخشید
ای کاش ز دشمن نظری خواسته بودم!

افسوس! خدا حاجت یک عمر مرا داد
ای کاش لب سرخ‌تری خواسته بودم...

فاضل نظریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی