آخرین خبر/ دلیل اینکه آدم‌ها به دشواری شاد می شوند این است که همواره گذشته را بهتر از آنچه بوده، حال را بدتر از آنچه هست و آینده را نامشخص تر از
آنچه خواهد بود می بینند ...

ژان دوفلورت و دختر چشمه
مارسل‌ پانیول
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی