آخرین خبر/ زنش فقط یک بار ازش درباره جاهای سوختگی روی بازوهایش سوال کرد.

اُوه خودش در این باره هیچ حرفی نمی‌زد و سونیا برای اینکه بتواندحقیقت را درباره چگونگی از دست دادن خانه پدری اُوه بفهمد، مجبور بود پاسخ های نصفه و نیمه شوهرش را مثل قطعات پازل کنار هم بچیند ولی در آخر فهمید که این جاهای سوختگی از کجا آمده بودند
و وقتی باز یکی از دوستانش آمد و پرسید: چرا عاشق این مرد شده؟

سونیا پاسخ داد:
عاشقش هستم چون بقیه مردها وقتی آتش سوزی می‌بینند راهشان را می‌کشند و می‌روند ولی مردهایی مثل اُوه برای کمک داخل آتش می‌دوند...

مردی به نام اوه
فردریک بکمنما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی