آخرین خبر/ این چه سوداست کز تو در سر ماست
وین چه غوغاست کز تو در بر ماست
از تو در ما فتاده شور و شری
این همه شور و شر نه در خور ماست
تا تو کردی به سوی ما نظری
ملک هر دو جهان مسخر ماست

عطار

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی