آخرین خبر/ تمام آدم‌ها کور زاده می‌شوند.
‏هیچ انسانی در دنیا از ابتدای تولدش نمی‌بیند. انسان‌ها دو چشم روشن دارند اما هیچ نمی‌بینند،

از کور بودنت هراسی نداشته باش. تو باید ابتدا معنای دیدن را درک کنی.
‏قصه‌ی بینایی چیز ساده‌ای نیست.
‏هرگز کسانی که چشم دارند بصورت مطلق نمی‌بینند...


آخرین انار دنیا
بختیار علیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید