آخرین خبر/ شاید این در طبیعت بشر باشد که هر گاه کسی از روی فروتنی واقعی، یا از ضعف و یا از بی اعتنائی هر چیزی را تحمل کند، ما میل داریم همه چیز را بر او تحمیل کنیم.

باباگوریو
اونوره دوبالزاکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید