آخرین خبر/ برعکس عمل کن! دَه روز، بجاى اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشى، احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوى را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادى را حس کن.

+ یعنى به خودم دروغ بگویم؟!

چه فکر کنى ضعیف هستى و چه قوى، در هر دو صورت دارى به خودت دروغ میگویى، پس چه بهتر که دروغِ باارزشى باشد.

+ این کار چه سودى دارد؟!

جهانت را به سمتِ آنچه که رفتار میکنى سوق میدهد.

سفر به دیگر سو
کارلوس کاستاندا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید