آخرین خبر/ در جهان هیچ چیز به اندازهٔ حقوق دیگران مقدس نیست.
کسی که تمام عمر خود را به نیکوکاری گذرانده باشد و فقط حقوق یک نفر را ضایع کرده باشد، این مورد تضییعِ حق را نمی‌تواند با تمام نیکوکاری های خود جبران کند.

درس های فلسفه اخلاق
امانوئل کانت
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید