آخرین خبر/ یوسف صیادی در برنامه زنده رود بخشی از کتاب جنایت سازمان یافته از وودی آلن را می خواند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید