آخرین خبر/ پلک می زنی
جهانم زیر رو می شود ...

موهایت را باز می کنی
طوفان می شود ...

می خندی
بهار می آید ...

دیوانه منم ...
که خانه ام را رویِ
گُسَل خطرناکِ تن تو ساخته ام ...

علیرضا اسفندیاریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید