آخرین خبر/ انسان روزی بزرگ خواهد شد
اینقدر بزرگ
که به خیانت های بچه گانه اش
به این همه تمدن های والا اعتراف خواهد کرد
خدا کند تا آن روز کشیشی مانده باشد
انجیلی
جایگاهی برای اعتراف ...
آمین

حسین پناهی
کابوس های روسی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید