آخرین خبر/ در زندگی، همه چیز خرده خرده و نامحسوس به خرابی می گراید. پس از ده سالی، دیگر رؤیاهایمان را بازنمی شناسیم، انکارشان می کنیم، چون گاوی برای دَمی چریدن زندگی می کنیم.

مارسل پروست
خوشیها و روزها

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید