آخرین خبر/ آن کسی که می خواهد هرگز دروغی نشنود، هرگز هم نباید اصراری برای شنیدنِ حقیقت داشته باشد!

عوارض جانبی
وودی آلنما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید