آخرین خبر/ آدم باید خیلی ذلیل باشد که حسرت سال های به خصوصی از عمرش را بخورد.
ماها می‌توانیم با رضایت خاطر پیر شویم.

مگر دیروز آش دهن سوزی بود؟ یا مثلا پارسال؟
عقیده‌ات غیر از این است؟ افسوس چه را بخوریم؟
ها؟ جوانی؟
ما هرگز جوان نبودیم...!

سفر به انتهای شب
لویی فردینان سلینما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید