آخرین خبر/ دیگر با صدای بلند نمی خندم
با صدای بلند حرف نمی زنم
دیگر گوش نمی دهم
به صدای باد
دریا
پرنده
پاواروتی

پاورچین پاورچین می آیم و
می روم

بی سر و صدا زندگی می کنم
تو در من به خواب رفته ای

رسول یونان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید