آخرین خبر/ خانه ام می گوید : ترک ام مکن که گذشته ات در من نهفته است.
راه نیز می گوید: در پی من بیا که آینده ات منم .
اما من به خانه و راه می گویم : مرا گذشته و آینده ای نیست. اگر بمانم، در ماندنم رفتن است و اگربروم، در رفتنم ماندن، که تنها محبت و مرگ، همه چیز را دگرگون توانند کرد.

ماسه و کف
جبران خلیل جبران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید